ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Wvdial

  ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การเชื่อมต่อไปยัง ISP โดยใช้ Modem

ในที่นี้ผู้เขียนใช้โปรแกรม wvdial ซึ่งอยู่ในแผ่นที่ 2

ให้ใส่ CD แผ่นที่ 2 ใน เครื่อง Server และที่เครื่องลูกที่เราทำงาน ไปที่หน้าต่างของโปรแกรม putty

[root@one root]# mount /mnt/cdrom/
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/
[root@one RPMS]# rpm -Uvh ppp-2.4.1-3.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:ppp          ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# rpm -Uvh wvdial-1.41-16.i386.rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
  1:wvdial        ########################################### [100%]
[root@one RPMS]# cd; eject
[root@one root]#
 

การ config โปรแกรม wvdial ทำโดย

[root@one root]# wvdialconf /etc/wvdial.conf

Scanning your serial ports for a modem.


ttyS0<*1>: ATQ0 V1 E1 -- ATQ0 V1 E1 -- ATQ0 V1 E1 -- nothing.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 Z -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 -- OK
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0 -- OK
ttyS1<*1>: Modem Identifier: ATI -- 56000
ttyS1<*1>: Speed 2400: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 4800: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 9600: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 19200: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 38400: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 57600: AT -- OK
ttyS1<*1>: Speed 115200: AT -- OK
ttyS1<*1>: Max speed is 115200; that should be safe.
ttyS1<*1>: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0 -- OK
Port Scan<*1>: S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10
Port Scan<*1>: S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
Port Scan<*1>: S27 S28 S29 S30 S31 SA0 SA1 SA2
Port Scan<*1>: SC0 SC1 SC2 SC3 SI0 SI1 SI2 SI3
Port Scan<*1>: SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SI9 SI10 SI11
Port Scan<*1>: SI12 SI13 SI14 SI15 SR0 SR1 SR2 SR3
Port Scan<*1>: SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 SR9 SR10 SR11
Port Scan<*1>: SR12 SR13 SR14 SR15 SR16 SR17 SR18 SR19
Port Scan<*1>: SR20 SR21 SR22 SR23 SR24 SR25 SR26 SR27
Port Scan<*1>: SR28 SR29 SR30 SR31 SR256 SR257 SR258 SR259
Port Scan<*1>: SR268 SR269 SR270 SR271 SR272 SR273 SR274 SR275
Port Scan<*1>: SR276 SR277 SR278 SR279 SR280 SR281 SR282 SR283
Port Scan<*1>: SR284 SR285 SR286 SR287


/etc/wvdial.conf<Warn>: Can't read config file /etc/wvdial.conf: No such file or
directory
ttyS1<Info>: Speed 115200; init "ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0"
[root@one root]#

จากภาพข้างบนโปรแกรมตรวจสอบพบมีการติดตั้ง modem ที่ com2:

ต่อไป ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/wvdial.conf ตาม หมายเลขโทรศัพย์ username และ password ดังนี้

[root@one root]# vi /etc/wvdial.conf

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
Phone = 044268500   
แก้หมายเลขโทรศัพย์
Username = myusername  ใส่ username
Password = mypassword    ใส่ password

จากนั้นก็บันทึก อย่าลืมเอาเครื่องหมาย    ;    ใน column แรกทั้งสามบรรทัดสุดท้ายออก

การสั่งหมุนทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

[root@one root]# wvdial &
--> WvDial: Internet dialer version 1.41
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT 044268500
--> Waiting for carrier.
ATDT 044268500
CONNECT 115200
--> Carrier detected. Waiting for prompt.
CCCCc
+=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=+
       ==  =======
       ==== ==========
       =L O X I N F O=     LOXINFO ROUTER "RAS-NMAHS1"
       ===============
       = = == ===
     !!!!!WARNING!!!!!
          YOU ACCESSED A RESTRICTED DEVICE
     WITHOUT AUTHORIZATION OR ANY PURPOSES IS PROHIBITED.
            L O G  O F F  N O W !
+=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=+
User Access Verification
Username:
--> Looks like a login prompt.
--> Sending: paaa0272@wcfg.loxinfo.net
paaa0272@wcfg.loxinfo.net
Password:
--> Looks like a password prompt.
--> Sending: (password)
Entering PPP mode.
Async interface address is unnumbered (FastEthernet0)
Your IP address is 203.146.66.1. MTU is 1500 bytes
--> Looks like a welcome message.
--> Starting pppd at Thu Aug 29 09:39:01 2002
 

จากนั้นให้กดปุ่ม Enter เพื่อออกจาก wvdial ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปยัง ISP ต้องการ ซึ่งเมื่อสายหลุดก็จะ
ต่อใหม่ให้อัตโนมัติ
อย่าลืมต้องสั่ง

[root@one root]# wvdial &   ;<-----  ต้องมีตัว & ตามหลังด้วยทั้งนี้เมื่อต่อ
                                          เรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่ม ENTER เพื่อออกจาก
                                          โปรแกรม Wvdial เข้าสู่ Shell Prompt.

ถ้าเรามี การต่อไปยังหลาย ISP เราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไป ใน  wvdial.conf ได้ ดังตัวอย่างเช่น

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyS1
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 S11=55 +FCLASS=0
Phone = 044268500  แก้หมายเลขโทรศัพย์
Username = myusername  ใส่ username
Password = mypassword ใส่ password

[Dialer ANET]
Phone = 044203529  แก้หมายเลขโทรศัพย์
Username = myusername  ใส่ username
Password = mypassword ใส่ password

[Dialer JI-NET]
Phone = 044218171  แก้หมายเลขโทรศัพย์
Username = myusername  ใส่ username
Password = mypassword ใส่ password

ในการหมุนให้เราเลือกหมุนตาม ISP ที่ต้องการเช่น

[root@one root]# wvdial ANET &

หรือ

[root@one root]# wvdial JI-NET &

ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ มันต่อเมื่อสายหลุด ให้เราเพิ่ม สองบรรทัด ข้างล่างนี้เข้าไปใน wvdial.conf คือ

[Dialer noreconnect]
Auto Reconnect = off

ตัวอย่างเช่น ในการสั่งให้หมุนไปยัง ANET และเมื่อสายหลุดแล้วไม่ต่อ สั่งดังนี้

[root@one root]# wvdial ANET noreconnect &

การยกเลิกการทำงานของ wvdial ให้ใช้คำสั่งดังนี้

[root@one root]# killall -9 wvdial
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ