ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

เริ่มการทำงาน

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

 

     เมื่อเราเปิดเครื่องๆจะทำงานจนถึง Prompt ว่าจะเลือกติดตั้งด้วยวิธีอะไร ในที่ให้ให้กด <ENTER>
ผ่านไป เพื่อติดตั้งแบบ xWindows

1. Welcome to RedHat Linux
ให้ click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

2. Language Selection
ให้เลือกภาษาที่ใช้ English ที่นี้ให้ click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

3. Keyboard Configuration
ชนิดของ Keyboard ในที่นี้ให้ click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

4. Mouse Configuration
เลือกชนิดของ Mouse (ตามชนิดของ Mouse ที่ใช้) ในที่นี้ให้ click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ (อย่าลืมให้
เลือก Emulate 3 Bottons)


5. Install Options

เลือกชนิดของการลง ในที่นี้ให้เลือกแบบ Custom แล้ว click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

6. Choosing Your Partitioning Strategy
เลือกการ Partition HardDisk ในที่นี้ให้เลือกแบบ fdisk เพื่อจะแบ่ง HardDisk ขนาด 5G

7. Using fdisk

การแบ่งตามข้างล่างนี้ผมใช้ HardDisk แบบ IDE ตัวเดิม คือ ประมาณ 5G ปัจจุบันใช้แบบ SCSI 38G
 แต่การแบ่งคล้ายๆกัน ให้ click ปุ่ม had เมื่อขึ้น prompt
Command (m for help): ให้ กดปุ่ม p เพื่อขอดู partition ที่มี ถ้ามีให้ delete ออกให้หมดโดย กดปุ่ม d ตามด้วยเลข partion ที่ปรากฎจนหมด ให้กดปุ่ม p อีกครั้งเพื่อขอดูว่าหมดหรือไม่ ซึ่งถ้าหมดจะปรากฎดังนี้

Disk /tmphda: 255 heads, 63 sectors, 623 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 215 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
Command (m for help): n
  ให้กดปุ่ม n เพื่อสร้าง partition ดังรายละเอียดดังนี้
Command action
  e extended
  p primary partition (1 – 4)

     p  ให้กดปุ่ม p เพื่อสร้าง partition แบบ primary
partition number (1 – 4):  กดปุ่ม 1 เพื่อสร้าง partition แบบ primary ที่ 1
First cylinder (1 –623, default 1):   กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไป
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-623, default 623): +10M
Command (m for help): n
Command action
   e extended
   p primary partition (1 – 4)

   e  ให้กดปุ่ม e เพื่อสร้าง partition
partition number (1 – 4): 2    กดปุ่ม 2 เพื่อสร้าง partition ที่ 2 แบบ extended
First cylinder (3 –623, default 3):   กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 3
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (3-623, default 623):
กดปุ่ม <ENTER>
ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
เมื่อลองกด ปุ่ม p จะปรากฎ

Disk /tmphda: 255 heads, 63 sectors, 623 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 215 bytes
 DeviceBoot Start End Blocks   Id System
 /tmp/hda1   1  2  16033+  83 Linux
 /tmp/hda2   3 623 4988182+   5 Extended

Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l  ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (3 –623, default 3): กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 3
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (3-623, default 623): +256M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (36 –623, default 36):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 36
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (36-623, default 623): +256M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (69 –623, default 69):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 69
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (69-623, default 623): +512M
 Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (135 –623, default 135):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 135
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (135-623, default 623): +256M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (168 –623, default 168):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 168
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (168-623, default 623): +256M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (201–623, default 201):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 201
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (201-623, default 623): +1024M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l  ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (332 –623, default 332):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 332
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (332-623, default 623): +1024M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (463 –623, default 463):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 463
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (463-623, default 623): +256M
Command (m for help): n
Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1 – 4)
  l   ให้กดปุ่ม l (ตัวแอลเล็ก) เพื่อสร้าง partition แบบ extended
First cylinder (496 –623, default 496):  กดปุ่ม <ENTER> ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default
Using default value 496
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (3-623, default 623): กดปุ่ม <ENTER>
ผ่านไปเพื่อใช้ค่า default


 เป็นการเสร็จสิ้นการแบ่ง partition ให้กดปุ่ม p เพื่อขอดู จะได้ดังนี้

Disk /tmphda: 255 heads, 63 sectors, 623 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 215 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
   /tmp/hda1   1  2  16033+ 83 Linux
   /tmp/hda2   3 623 4988182+ 5 Linux
   /tmp/hda5   3 35 265041 83 Linux
   /tmp/hda6  36 68 265041 83 Linux
   /tmp/hda7  69 134 530113+ 83 Linux
   /tmp/hda8  135 167 265041 83 Linux
   /tmp/hda9  168 200 265041 83 Linux
   /tmp/hda10 201 331 1052226 83 Linux
   /tmp/hda11 332 462 1052226 83 Linux
   /tmp/hda12 463 495 265041 83 Linux
   /tmp/hda13 496 623 1028128+ 83 Linux

Command (m for help): t
เพื่อเปลี่ยน system เป็น swap
Partition number (1 – 13): 6  ให้ใส่ 6 เพื่อเลือกชนิดของ partiotion ที่ 6
 Hex code (type L to list codes): 82  บอกว่าเป็น swap
 Change system type of partition 6 to 82 (Linux swap)
 Command (m for help): p 
    ให้กด p เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ให้สังเกตุบรรทัด

  /tmp/hda6 36 68 265041 5 Linux swap

 Command (m for help): w 
  เพื่อ write table to disk and exit

8. Using fdisk การแบ่ง partitiong เรียบร้อยให้กดปุ่ม <NEXT>

9. Partitions  เป็นการ mount partition ให้ดำเนินการดังนี้

    9.1 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda1 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /boot
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.2 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda5 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.3 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda7 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /usr
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.4 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda8 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /var
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.5 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda9 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /chroot
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.6 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda10 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /var/lib
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.7 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda11 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /cache
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.8 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda12 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /tmp
     แล้ว click ปุ่ม OK

    9.9 ให้เอา pointer ไป click ที่ /dev/hda13 เมื่อมีแถบแสงขึ้นมาให้ click ที่ปุ่ม Edit
     Click ที่ Format partition as:  แล้วเลือก ext3 ตรงแถบ mount Point ให้ใส่ /home
     แล้ว click ปุ่ม OK

   เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็น

     Device     Start End Size(MB) Type MountPoint Format
     /dev/hda
       /dev/hda1    1  2  16   ext3 /boot   yes
       /dev/hda2    3 623 4871   Extended
        /dev/hda5  3  35 259   ext3 /     yes
        /dev/hda6  36  68 259   swap       yes
        /dev/hda7  69 134 518   ext3 /usr    yes
        /dev/hda8 135 167 259   ext3 /var    yes
        /dev/hda9 168 200 259   ext3 /chroot  yes
        /dev/hda10 201 331 1028   ext3 /var/lib  yes
        /dev/hda11 332 462 1028   ext3 /cache   yes
        /dev/hda12 463 495 259   ext3 /tmp    yes
        /dev/hda13 496 623 1004   ext3 /home   yes

   ก็เป็นการเสร็จสิ้นการ Mount ให้กดปุ่ม <NEXT> เพื่อทำงานต่อ

   เครื่องจะถามว่า /boot และ swap เล็กเกินไป ไม่เป็นไร ให้ click ปุ่ม Yes เพื่อทำงานต่อ

   จากนั้นเครื่องจะถามเพื่อที่จะทำการ format HardDisk ของเราให้ตอบ Yes

10. Boot Loader Installation
เป็นขั้นตอนต่อไปโดยที่

  Boot Loader Configuration ให้เลือก      Use GRUB as boot loader
  Install Boot Loader record on ให้เลือก    MBR
  Boot Label ในที่นี้จะเปลี่ยนไปเป็น          ABC Linux
  จากนั้น click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อไป

11. GRUB Password
ในที่นี้ เราจะข้ามไปโดย click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อไป

12. Network Configuration

 ไม่เลือก Configure using DHCP เลือก Activate on boot

 IP Address ให้ใส่          192.168.1.1      กดปุ่ม Tab
 Netmask เครื่องใส่ให้เป็น    255.255.255.0    กดปุ่ม Tab
 Network เครื่องใส่ให้เป็น     192.168.1.0      กดปุ่ม Tab
 Boardcast เครื่องใส่ให้เป็น   192.168.1.255    กดปุ่ม Tab

 Hostname ในที่นี้ใส่         one.abcdef.com  กดปุ่ม Tab
 Gateway ในที่นี้ให้ลบออก    ว่างเอาไว้
 Primary DNS ในที่นี้ยังคงใช้   192.168.1.1
 Secondary DNS           ในที่นี้ให้ว่างเอาไว้
 Tertiary DNS              ในที่นี้ให้ว่างเอาไว้ 

จากนั้นให้ click ปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อไป

13. Firewall Configuration
ในที่นี้ให้เลือก  No Firewall แล้วกดปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

14. Language Support Selection
ในที่นี้ไม่ทำอะไร ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

15. Time Zone Selection
ให้เอา Pointer ไป Click ตรงจุดซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรุงเทพฯ ก็จะได้ Asia Bangkok

16. Account Configuration
ให้ใส่รหัสของ root ในที่นี้ใส่ 123456 และใส่ให้เหมือนกันในช่อง Confirm ซึ่งรหัส root นี้เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ส่วน User ยังไม่ต้องใส่ ค่อยเพิ่มภายหลัง

17. Authentication Configuration 
ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

18. Selecting Package Group
ในที่นี้ ไม่เลือกอะไรเลย (เอาเครื่องหมาย ออกให้หมด)
จะเห็นว่า Total install size จะมีขนาดเพียง  337M แค่นั้นเอง ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

19. About to Install 
ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ
ในขั้นตอนนี้เครื่องจะทำการ format partition ต่างๆ พร้อมทั้งลงโปรแกรมที่จำเป็น

20. Boot Disk Creation
แนะนำว่าให้เอา Diskette เปล่าใส่ใน Dirve A: เพื่อสร้าง Linux Boot Disk แล้ว Click ที่ปุ่ม <Next> เพื่อทำงานต่อไป

21. Congratulations 
      ขอแสดงความยินดี กับการติดตั้ง RedHat 7.3 ซึ่งใช้แค่แผ่นแรกเพียงแผ่นเดียว ก็เป็นการ เสร็จสิ้น ขั้นตอนแรกของการติดตั้ง Click ที่ปุ่ม <Next> เพื่อทำงานต่อไป เครื่อง จะดีดแผ่น CD ออกมา แล้ว boot
เครื่องใหม่ในขั้นตอนนี้ให้ set CMOS เพื่อให้เครื่อง boot จาก HardDisk

เมื่อเครื่อง boot ขึ้นมาใหม่ จะปรากฎ Prompt ที่จอภาพเป็น

Red Hat Linux Release 7.3 (Valhalla)
Kernel 2.4.18-3 on an i686
one login: root   
   ให้ login เป็น root จากนั้นใส่ password ในที่นี้คือ 123456
Password: 123456
[root@one root]
#

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ