ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

RedHat 8.0

     ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

ใส่ CD แผ่นที่ 1 ใน CDROM Drive ถ้าไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้ให้เอา Diskette ที่ได้ทำเอาไว้ใส่ใน Drive A:

เมื่อขึ้น boot:_ ให้กดปุ่ม <enter> ผ่านไป

เครื่องจะทำงาน ให้รอซักครู่ จะนั้นจะให้เราเลือกว่าจะทดสอบแผ่น CD ก่อนหรือไม่ ในที่นี้ผู้เขียน ไม่ทดสอบจึงเลือก SKIP ถ้าต้องการทดสอบแผ่นก่อนก็ให้เลือก OK

จะขึ้นแสดง logo

จากนั้นก็จะ Welcome

จอภาพนี้ให้เราเลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้ให้ click ปุ่ม <next> ผ่านไป
(เลือก English)

จอภาพนี้ให้เราเลือก Keyboard ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือก Mouse ที่ใช้

จอภาพนี้ให้เราเลือกชนิดของการลง ในที่นี้เราจะเลือกลงแบบ Server

จอภาพนี้ให้เราเลือกการ Partition HardDisk ในที่นี้เราจะเลือก fdisk เพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมการแบ่งได้

เลือก HardDisk ลูกที่จะทำการ Partion ในที่นี้เรามีอยู่ลูกเดียวเป็น
แบบ IDE ก็จะขึ้น hda ให้เรา Click ที่นี่เลย

ในการ Partition ผู้เขียนได้แบ่ง Partition ดังนี้

/tmp/hda1  +20M /boot
/tmp/hda5  +256M /
/tmp/hda6  +256M swap
/tmp/hda7  +256M /chroot
/tmp/hda8  +256M /tmp
/tmp/hda9 +1536M /usr
/tmp/hda10 +1536M /var
/tmp/hda11 +2048M /var/lib
/tmp/hda12 +3072M /var/spool/squid
/tmp/hda13 +3587M /var/spool/mail
/tmp/hda14 +3587M /home

จากนั้นให้กด w เพื่อทำการ save partition

จอภาพจะกลับมาที่การเลือก partition HardDisk อีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้
ให้กดปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อไป

จากนั้นให้เรา Click ที่ /dev/hda1 ตามภาพ

แล้ว Click ที่ปุ่ม <edit>
ช่อง Mount Point ให้ใส่ /boot
format partions as: ext3 แล้ว clcik ปุ่ม OK เพื่อทำงานต่อ
จากนั้นให้ Mount ตามการแบ่ง partion ด้านบน ตั้งแต่ /dev/hda1
ถึง /dev/hda14

เมื่อ Mount เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นจะเป็นการแจ้งเตือนว่า /boot มันน้อยไปควรจะ 75M ไม่เป็น
ไรใช้ +20M นี่แหละ

โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าจะทำการ Format ให้ Click ปุ่ม <Format>

ขั้นตอนของ Grub ให้ click ปุ่ม <Next> ผ่านไป

ขั้นตอนของ Network Configuration ให้ click ที่ปุ่ม Edit เพื่อที่
จะยกเลิกการได้รับการแจก IP

ให้เอาเครื่องหมายหน้า Configure using DHCP ออกเพื่อที่จะกำหนด IP เอง ที่

IP Address: 192.168.1.1
Netmask: 255.255.255.0

จากนั้น Clcik ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

ที่ช่อง Host name ให้ใส่ชื่อหลัง manually ว่า one.abcdef.com

Gateway: ปล่อยว่างเอาไว้
Primary DNS: 192.168.1.1
Secondary DNS: ปล่อยว่างเอาไว้
Tertiary DNS: ปล่อยว่างเอาไว้
จากนั้น Clcik ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อไป

มีการแจ้งเตือนว่าไม่ได้กำหมด Gateway ไม่เป็นไรให้กดปุ่ม <Continue> ผ่านไป

การเลือก Firewall ในที่นี้ให้เลือก No firewall

เลือกภาษาที่ใช้ ในที่นี้จะเลือก English อยู่แล้วให้ Click ปุ่ม <next> ผ่านไป

ขั้นตอนต่อไปเลือก time zone ให้เอา Pointer ของ Mouse เลื่อนไปที่ตั้งของประเทศไทย ตรง Bangkok แล้ว Click ปุ่มซ้ายจะได้ Asia/Bangkok

จอภาพนี้ให้เราใส่รหัสของ Super User ในที่นี้คือรหัสของ root
นั่นเอง

ขั้นตอนของการ Selecting Package Group ให้ไปที่ text-based Internet แล้ว click ที่ปุ่ม Details

จากนั้นเลือก

lynx และ pine

แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

ต่อไปเลือกหมวด Web Server ให้เลือกเพิ่มอีกสองอันที่เหลือ คือ

mod-auth-pgsql และ php-pgsql

แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

ต่อไปเลือกหมวด Mail Server ให้เลือกเพิ่มอีกอัน คือ

sendmail-cf

แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

ต่อไปเลือกหมวด SQL Database Server

แล้ว click ที่ปุ่ม <Details> เพื่อทำงานต่อไป

เลือก mysql-server แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

เมื่อเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นการลงโปรแกรม

ให้ Click ปุ่ม <next> เพื่อทำงานต่อ

ต่อไปเลือกหมวด Network Server ให้เลือกเพิ่มอีกอัน คือ

dhcp

แล้วเลื่อน Cursor ลงมาที่ Development tools
แล้ว click ที่ปุ่ม <Details> เพื่อทำงานต่อไป

ที่หมวด Development Tools ให้เลือกเพิ่มอีกอัน คือ

mc

แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

ที่หมวด System ในส่วนของ Printing Support ให้เลือกเพิ่มอีกอัน
คือ

Cups แล้ว click ที่ปุ่ม <OK> เพื่อทำงานต่อไป

จากนั้น ให้เลือก Select Individual Package แล้ว Click ปุ่ม <next>

ในการเลือก ให้เลือก Package ต่างๆ ที่จะขอแนะนำมีดังนี้

System Environment ใน Daemons ให้เลือก
mod-auth-mysql
wu-ftpd

Document ให้เลือก
php-manual
sendmail-docs <---- เอาไว้อ่าน ไม่เลือกก็ได้

Development ในส่วนของ Language ให้เลือก
php-mysql
tcl

Applications ในส่วนของ System ให้เลือก
samba-swat
Tripwire

สุดท้ายก็จะเป็นการเตรียมการ ติดตั้ง เลื่อนไปหน้าถัดไป

ขั้นตอนนี้เครื่องจะทำการ format

จากนั้นจะทำการ Copy สิ่งที่จำเป็นในการติดตั้งลงใน HardDisk

เตรียมกลุ่มโปรแกรม rpm ของ RedHat เพื่อการติดตั้ง

เริ่มการติดตั้ง

เตรียมการติดตั้ง

ก็จะลงไปเรื่อยๆ ในภาพเป็นการลง glibc-2.2.93-5

ต่อไปจะให้เราเปลี่ยนแผ่น CD เป็นแผ่นที่สอง เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยให้ Click ปุ่ท <OK> เพื่อทำงานต่อ

ต่อไปจะให้เราเปลี่ยนแผ่น CD เป็นแผ่นที่สาม เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยให้ Click ปุ่ท <OK> เพื่อทำงานต่อ

ทำการติดตั้ง Install Boot Loader

จากนั้นเครื่องจะให้เราสร้างแผ่น boot ถ้าไม่ต้องการก็ให้ Click ที่ Skip boot disk creation แต่ผู้เขียนแนะนำว่าน่าจะทำแผ่น boot
นี้ไว้ซักแผ่นเผื่อเครื่องมีปัญหา boot ไม่ได้ จะได้เอาแผ่น Diskette
ที่เตรียมไว้นี้ใช้ boot แทน

ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการลง RedHat 8.0 แบบ Server

ให้ Clcik ที่ปุ่ม <ok> เพื่อดำเนินการต่อไป

เครื่องจะดีด CD ออกมาก็เป็นอันเรียบร้อย

จากนั้นก็จะทำการ boot ระบบ เราก็เริ่มทำการ config ตามบทความที่เขียนไว้ ที่นี่

เมื่อเครื่อง reboot ใหม่ขึ้นมา

ก็จะปรากฎ จอภาพด้านซ้าย ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะเข้าสู่การเริ่มต้นด้วยการ Login:

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ