ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Quota

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การติดตั้ง Quota

Quota เป็นการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับ mail ของแต่ละ user เราเริ่มโดยดูว่าเราได้ mount ตรง partition อะไรไว้บ้าง (ที่เขียนหน้านี้ ผู้เขียนทำลงบน HardDisk แบบ SCSI 38G นะครับ)

ในที่นี้เราจะแบ่ง Quota เพื่อรองรับแต่ละ user ดังนี้
mail ได้คนละ 5M ไม่เกิน 6M และ
homepage ให้คนละ 15M ไม่เกิน 16M

Quota เป็นการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อรองรับ mail ของแต่ละ user เราเริ่มโดยดูว่าเราได้ mount ตรง partition อะไรไว้บ้าง

[root@one root]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5       251M  64M 173M 27% /
/dev/sda1       23M 5.8M  15M 27% /boot
/dev/sda7       251M 8.1M 229M  4% /chroot
/dev/sda14       12G  99M  11G  1% /home
none         251M   0 251M  0% /dev/shm
/dev/sda8       251M 8.1M 229M  4% /tmp
/dev/sda9       2.0G 789M 1.1G 42% /usr
/dev/sda10      2.0G  38M 1.8G  2% /var
/dev/sda11      2.0G  68M 1.8G  4% /var/lib
/dev/sda13      9.8G  33M 9.3G  1% /var/spool/mail
/dev/sda12      4.9G  49M 4.6G  2% /var/spool/squid
[root@one root]#

เราจะทำ quota ของ mail ที่ /var/spool/mail และของ web ที่ /home ให้เราทำการแก้แฟ้ม fstab โดย

[root@one mail]# vi /etc/fstab

ให้เราเพิ่ม userquota,grpquota ที่ /home และ /var/spool/mail ตามข้างล่างนี้

LABEL=/         /            ext3  defaults    1 1
LABEL=/boot       /boot          ext3  defaults    1 2
LABEL=/chroot      /chroot         ext3  defaults    1 2
none          /dev/pts        devpts gid=5,mode=620 0 0
LABEL=/home       /home          ext3  defaults,usrquota,grpquota    1 2
none          /proc          proc  defaults    0 0
none          /dev/shm        tmpfs  defaults    0 0
LABEL=/tmp       /tmp          ext3  defaults    1 2
LABEL=/usr       /usr          ext3  defaults    1 2
LABEL=/var       /var          ext3  defaults    1 2
LABEL=/var/lib     /var/lib        ext3  defaults    1 2
LABEL=/var/spool/mail  /var/spool/mail     ext3  defaults,usrquota,grpquota    1 2
LABEL=/var/spool/squid /var/spool/squid    ext3  defaults    1 2
LABEL=/work       /work          ext3  defaults    1 2
/dev/sda6        swap          swap  defaults    0 0
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0        /mnt/floppy       auto  noauto,owner,kudzu 0 0

เมื่อได้บรรทึกเรียบร้อย ให้ทำการ remount โดย

[root@one mail]# mount /home -oremount
[root@one mail]# mount /var/spool/mail -oremount

จากนั้นเข้าไปที่ /var/spool/mail

[root@one mail]# touch aquota.user         <---  สร้างแฟ้ม aquota.user
[root@one mail]# touch aquota.group         
<---  สร้างแฟ้ม aquota.group
[root@one mail]# chmod 0600 aquota.user
[root@one mail]# chmod 0600 aquota.group
[root@one mail]# quotacheck -u -a
[root@one mail]# quotacheck -g -a

ี่เพื่อรองรับ mail ของแต่ละ user เราเริ่มโดย สร้าง user แรกในระบบในที่นี้ให้ชื่อเป็น admin

[root@one mail]# useradd admin
[root@one mail]# passwd admin
Changing password for user admin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@one mail]#

สร้าง quota สำหรับ user ที่ชื่อ admin

[root@one mail]# edquota -u admin
Disk quotas for user admin (uid 500):
 Filesystem    blocks    soft    hard   inodes   soft   hard
 /dev/sda14      20   15000   16000     5    0    0
 /dev/sda13       0    5000    6000     1    0    0

จากนั้นก็ Save ซึ่งก็หมายถึง user ที่ชื่อ admin มี mail ได้ 5M ไม่เกิน 6M และ homepage มีได้ 15M ไม่เกิน 16M
 

ทำ Grace period โดย

[root@one mail]# edquota -t                 <---  บอก Grace period
Grace period before enforcing soft limits for users:
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
 Filesystem       Block grace period   Inode grace period
 /dev/sda14          14days         14days
 /dev/sda13          14days         14days

ถึงขั้นตอนนี้ให้เราเพิ่ม user ลงไป

[root@one root]# useradd nukarn
[root@one root]# passwd nukarn
[root@one root]# useradd sermpan
[root@one root]# passwd sermpan

แล้วสั่งให้ quota แก่ user ที่เข้ามาโดย

[root@one root]# edquota -p admin `awk -F: '$3 > 499 {print $1}' /etc/passwd`

ลองให้แสดง quota ที่สร้างโดย

[root@one root]# repquota -a

*** Report for user quotas on device /dev/sda14
Block grace time: 14days; Inode grace time: 14days
            Block limits        File limits
User      used  soft  hard grace  used soft hard grace
----------------------------------------------------------------------
root   --  86100    0    0      1519   0   0
admin   --   20  15000  16000       5   0   0


*** Report for user quotas on device /dev/sda13
Block grace time: 14days; Inode grace time: 14days
            Block limits        File limits
User      used  soft  hard grace  used soft hard grace
----------------------------------------------------------------------
root   --  32844    0    0       5   0   0
admin   --    0  5000  6000       1   0   0

และแสดง quota ของ admin โดย

[root@one mail]# quota -u admin
Disk quotas for user admin (uid 500):
   Filesystem blocks  quota  limit  grace files  quota  limit grace
   /dev/sda14   20  15000  16000       5    0    0
   /dev/sda13    0  5000  6000       1    0    0

จากนั้นทดลองส่ง mail ไปหา user ที่ add เข้ามา เช่น nukarn ส่งไปให้ sermpan

[root@one root]# telnet 192.168.1.1 25
[root@one root]# ls
[root@one root]# su nukarn
[nukarn@one root]# mail sermpan@abcdef.com
 

เป็นการจบการติดตั้ง Quota
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ