ขั้นตอนการติดตั้ง RedHat Linux Internet Server 

Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END
Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 

เปิดอบรม Linux
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552

Click here
รุ่นที่ 2 ย้ายมาจาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
 

Anti-Spam

      ตั้งแต่ 17 เม.ย. 2546 23:45 น. ท่านเข้ามาที่หน้านี้เป็นลำดับที่  counter

การทำ Anti-Spam

      SpamAssassin เป็นการกรอง mail โดยที่จะตรวจดูว่า mail ที่เข้ามา ชื่อ(header) หรือ
เนื้อหา(body) มี spam หรือไม่เราสามารถที่ download ได้ที่ http://spamassassin.org ในขณะที่เขียนนี้จะเป็น Mail-SpamAssassin-2.43.tar.gz จากนั้นใช้ Shell Script ข้างล่างนี้ เราก็จะได้ Anti-Spam
เข้ามาใช้งานใน Server ของเรา

# This script file will install SpamAssassin-2.42
#
#!/bin/sh

cd /home/util/
cp Mail-SpamAssassin-2.42.tar.gz /var/tmp/
cd /var/tmp/
tar zxpf Mail-SpamAssassin-2.42.tar.gz
cd Mail-SpamAssassin-2.42
perl Makefile.PL
make test
cd
find /* > spam1
cd /var/tmp/Mail-SpamAssassin-2.42
mkdir -p /etc/mail/spamassassin
make install
cd
chmod 0444 /usr/share/spamassassin/*
chmod 0640 /etc/mail/spamassassin/*
cd
find /* > spam2
diff spam1 spam2 > SpamAssassin-Installed
cd /var/tmp/
rm -rf Mail-SpamAssassin-2.42
rm -f Mail-SpamAssassin-2.42.tar.gz
cd /etc/init.d/
cp /home/util/spamd spamd
chmod 700 /etc/init.d/spamd
chown 0.0 /etc/init.d/spamd
chkconfig --add spamd
chkconfig --level 2345 spamd on
/etc/init.d/spamd start

ซึ่งแฟ้ม spamd จะมีรายละเอียดดังนี้

#!/bin/bash

# This shell script takes care of starting and stopping SpamAssassin.
#
# chkconfig: 2345 80 30
# description: spamd is a daemon process which uses SpamAssassin to check \
#       email messages for SPAM. It is normally called by spamc \
#       from a MDA.
#
# processname: spamd

# Source function library.
. /etc/init.d/functions

# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network

# Check that networking is up.
[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0

# If SpamAssassin is not available stop now.
[ -f /usr/bin/spamd ] || exit 0

# Path to the SpamAssassin binary.
spamd=/usr/bin/spamd

RETVAL=0
prog="Spamd"

start() {
    echo -n $"Starting $prog: "
    daemon $spamd -d -i 0.0.0.0 -x -F0 -u mail
    RETVAL=$?
    echo
    [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/spamd
    return $RETVAL
}

stop() {
    echo -n $"Shutting down $prog: "
    killproc $spamd
    RETVAL=$?
    echo
    [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/spamd
    return $RETVAL
}

# See how we were called.
case "$1" in
 start)
    start
    ;;
 stop)
    stop
    ;;
 status)
    status $spamd
    RETVAL=$?
    ;;
 restart)
    stop
    start
    RETVAL=$?
    ;;
 condrestart)
    if [ -f /var/lock/subsys/spamd ]; then
        stop
        start
        RETVAL=$?
    fi
    ;;
 *)
    echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
    exit 1
esac
exit $RETVAL

     ทั้ง Shell Script (spamd.sh) และ spamd รวมทั้ง Mail-SpamAssassin-2.42.tar.gz ดังกล่าวผู้อ่านสามารถที่จะ download ได้จาก ที่นี่ ก่อนอื่นให้ทำการ chmod 700 spamd.sh ก่อนนะครับไม่งั้นจะทำงานไม่ได้
 

Home Up NextStackedPage PreviousStackedPage NextPage PreviousPage FirstChildPage Blank 
Background BootDisk Start Partition RH73 RH80 RH90 Fedora Enterprise OpenNA IPCop
OpenSSH DHCP IPTables DNS Squid TransparentProxy Apache Samba Mail Service
SquidGuard Anti-Spam Anti-Virus Tripwire LogSentry HostSentry PortSentry Snort
Squirrelmail Quota Counter Wvdial DynamicDNS WebMin UserMin PHP GCC DataBase Phorum phpBB2 ADSL
CaseStudy Remote-Boot Compile-Kernel Firewall Tips Training Software END

 

Google
Search WWW Search phst.ph.mahidol.ac.th Search www.rtrc.in.th

โดย gook55
แนะนำบทความได้ที่


sermpan55@hotmail.com
ICQ: 51822478
Since: Aug 18,2002
Last Updated: May 01,2007

กระดานข่าว phorum

สถิติการเข้าดูเวบawstats
Since: Dec 24,2003
MRTG Since:Aug 12,2004
 

WebBoard dServer

 

poweredby02

 

 

 


สำหรับท่านที่สนใจในการติดตั้ง
Linux Internet Server
จะจัดเปิดอบรมให้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพมหานครฯ
ใช้เวลารวม 5 วัน
ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทำ Internet Server


กำหนดการอบรมระหว่าง
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2552


รายละเอียดการอบรมและประมวลภาพการอบรมรุ่นต่างๆ