ฝึกภาคสนาม
 ประจำปีการศึกษา 2545-2546

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบล... และ ตำบล...
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่

มกราคม 2546
ถึง
มีนาคม 2546
แนะนำเวบได้ที่
mahidol_rtrc@hotmail.com


Last Update: Sep 11,2002

Home Up Previous Next

     โครงการฝึกปฎิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท
     เกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้าน
     อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
     คำสั่ง
          - แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2544
          - แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานนักศึกษา ฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2544
          - แต่งตั้งผู้อำนวยการ ฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2544
     การบริหารจัดการฝึกภาคสนาม ปี 2544
     กำหนดการเดินทางของ อาจารย์ ข้าราชการ
     กำหนดการเดินทางของนักศึกษา
     กำหนดการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 6 ชั้น 2
     กำหนดการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ
     กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ณ หอประชุมอำเภอศีขรภูมิ
     รายชื่ออาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ออกฝึกฯ
     ระเบียบปฎิบัติของนักศึกษาในการฝึกภาคสนาม
     ตารางรถจ่ายกับข้าวของทีมนักศึกษา
     รายการเครื่องมือแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
     รายการวัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอุจจาระ
     รายการเครื่องครัว
     รายการเครื่องนอนสนาม
     รายการยา เวชภัณฑ์ประจำทีม

ประมวลภาพเตรียมการฝึกภาคสนาม