Home Up Previous Next

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ)
Bachelor of Public Health  (B.P.H.
)
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล


---------------------------------------

1. ชื่อหลักสูตร
           ภาษาไทย            :    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
           ภาษาอังกฤษ        :    Bachelor of Public Health

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทยชื่อย่อ:    ส.บ.
                ชื่อเต็ม:    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ   ชื่อย่อ:    B.P.H.
                ชื่อเต็ม:    Bachelor of Public Health

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
               หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่สามารถประกอบวิชาชีพด้วยความใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสาะแสวงหา และวิเคราะห์ข้อมูลและ   สถานการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางโครงการอย่างสร้างสรรและมีวิจารณญาณ ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสียสละเพื่อสังคม สามารถ    ปรับตัวในกระแสโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาตนเองให้อยู่ในมาตรฐานสากลโดยคงความเป็นไทย
4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. ให้บริการด้านวิชาการสาธารณสุขแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศ
      2. บริหารจัดการและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. วินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชนและวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหาและชุมชน
      4. นิเทศงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล  ตลอดจนองค์กรพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขได้
      5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยชุมชน
      6. เป็นผู้นำในการพัฒนาและปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมหลักการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย
      7. เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรร การศึกษาวิจัย และ การพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง
      8. มีความรู้ด้านกฏหมายและกฏระเบียบทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
      9. รับผิดชอบต่อวิชาชีพสาธารณสุข  ทั้งด้านเจตคติและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจริยธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

5. กำหนดการเปิดสอนและจำนวนนักศึกษา
          เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542  ภาคการศึกษาที่ 2  โดยมีจำนวนนักศึกษาประมาณปีละ 50 คน

6. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
   6.1 สำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

  ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
  ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
  ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)
  ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ระดับต้น)
  ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
         ทั้งนี้ต้องมี พื้นฐานการศึกษา ม.ศ.5 หรือ ม.6

   6.2 สำเร็จการศึกษาตามข้อ 6.1 ด้วยเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 70 %
   6.3 มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
   6.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   6.5 มีความประพฤติเรียบร้อย มีศีลธรรม และจริยธรรม
   6.6 สอบผ่านตามเกณฑ์คัดเลือกที่คณะสาธารณสุข-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
   6.7 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2546

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

8. สถานที่ และอุปกรณ์การสอน
         เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  จึงจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ณ สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ 8 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา    ซึ่งมีสถานที่และอุปกรณ์การสอนพร้อมอยู่แล้ว  และมีพื้นที่ฝึกปฏิบัติการภาคสนามที่มีความพร้อมและเหมาะสม

9. ห้องสมุด
         9.1 ห้องสมุดของสถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท มีหนังสือประมาณ 3,000 เล่ม เป็นตำราภาษาไทย 1,500 เล่ม ภาษาอังกฤษ 1,200 เล่ม รายงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง 350 เล่ม และวารสาร 116 รายการ เป็นภาษาไทย 64 รายการและภาษาอังกฤษ 52 รายการ
          9.2 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือประมาณ 30,000 เล่ม เป็นตำราภาษาไทย 13,000 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 17,000 เล่ม และวารสารประมาณ 300 รายการ  เป็นภาษาไทย 120 รายการ ภาษาอังกฤษ 180 รายการ  นอกจากนี้ ภาควิชาต่าง ๆ ยังมีห้องสมุดของภาควิชาที่รับผิดชอบของ    หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเอก  ซึ่งมีตำราไทยและอังกฤษ ประมาณไม่น้อยกว่า 250 เล่ม         
          9.3 ห้องสารสนเทศของสถานฝึกอบรมและวิจัย-อนามัยชนบทสำหรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
          9.4 ห้องสมุดของหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ สถาบันราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลจิตเวช และโรงพยาบาลมหาราช

10. อาจารย์ผู้ทำการสอน
10.1 อาจารย์ประจำของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.2 อาจารย์พิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ 

11. ระบบการศึกษา
11.1 จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาคและศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2532 โดยจัดให้มีการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์
11.2 การคิดจำนวนหน่วยกิต
    11.2.1 รายวิชาที่ใช้การบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
    11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลองหรือการฝึก  2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือ 32-48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
    11.2.3 การศึกษาเฉพาะเรื่อง   4-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 64-96  ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

12. การลงทะเบียน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2538 โดยให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 15 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

13. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
      13.1 การวัดผล
 ใช้ระเบียบการวัดผลการศึกษาแบบหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2538
      13.2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
           13.2.1 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีครึ่งและไม่เกิน 5 ปี
           13.2.2 นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต กล่าวคือ เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ  47 หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต

14. หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   80   หน่วยกิต แบ่งเป็น
          วิชาศึกษาทั่วไป                  30  หน่วยกิต
          วิชาเฉพาะ                         47  หน่วยกิต
          วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า            3  หน่วยกิต

15. ลักษณะเด่นของหลักสูตร
การทำวิจัยภาคสนาม (ภาคนิพนธ์)
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

16. วิชาที่เรียน
    ภาคต้น ปีการศึกษา 2546                                                                                          12   หน่วยกิต
    PHMI 302  INFECTIOUS DISEASES  I                               2
    PHPR 302  PUBLIC HEALTH PARASITOLOGY I                         2
    PHBS 306  INTRODUCTION TO DEMOGRAPHY                           2
    PHID 310  THAI  II                                             2
    PHPN 403  ENGLISH                                              2 
    PHFH 406  ALCOHOLISM AND DRUG DEPENDENCE                       2

    ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546                                                                                       14   หน่วยกิต
    PHEP 302 EPIDEMIOLOGY AND COMMUNICABLE DISEASES CONTROL I      2
    PHHE 302 HEALTH  EDUCATION II                                  3
    PHHE 334 PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCES                      2
    PHAD 302 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I                        3
    PHHE 345 PUBLIC HEALTH ANTHROPOLOGY                            2
    PHAD 416 INTRO. TO HEALTH ECONOMICS                            2

   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2546                                                                                       7   หน่วยกิต
    PHBS 304 BIOSTATISTICS II                                      3
    PHFH 404 MENTAL HEALTH                                         2   
    PHHE 409 DENTAL  HEALTH EDUCATION                              2

  ภาคต้น ปีการศึกษา 2547                                                                                            14   หน่วยกิต
        PHFH 302 MATERNAL AND CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING         3 
    PHAD 402 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION II                       2
    PHBS 406 FUNDAMENTAL OF RESEARCH  METHODOLOGY                  2
    PHOH 310 OCCUPATIONAL HEALTH                                   3
    PHNU 413 APPLIED NUTRITION FOR HEALTH  WORKER                  2 
    PHST 402 INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT                          2

   ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547                                                                                        13   หน่วยกิต
    PHID 401 HEALTH PROMOTION PRINCIPLES AND MANAGEMENT            2 
    PHST 412 DATA PROCESSING IN COMMUNITY HEALTH WORK              2
    PHID 490 PUBLIC HEALTH SEMINAR                                 1 
    PHHE 443 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC HEALTH       3
    PHID 410 APPROPRIATE TECHNOLOGY IN ENVIRONMENTAL  HEALTH WORK  3 
    PHAD 509 PRINCIPLES OF SUPERVISION                             2

    ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2547                                                                                     8   หน่วยกิต
    PHST 488 COMPREHENSIVE  HEALTH DEVELOPMENT FIELD TRAINING      3
    PHID 487 HEALTH PROMOTION FIELD PRACTICUM                      2
    PHST 410 COMMUNITY HEALTH PROGRAMMING AND EVALUATION           3

  ภาคต้น ปีการศึกษา 2548                                                                                            12   หน่วยกิต
    PHID 312 APPLIED SCIENCES FOR PUBLIC HEALTH WORK               4 
    PHID 314 PUBLIC HEALTH LAWS AND FORENSIC MEDICINE              3 
    PHID 492 SPECIAL  STUDIES5

17. อัตราค่าลงทะเบียน (โดยประมาณ)
         ภาคการศึกษาต้น และปลาย   ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท
                               ภาคฤดูร้อน    ภาคการศึกษาละ      6,000  บาท

รายละเอียดการรับสมัคร
18. การซื้อใบสมัคร 
      ทางไปรษณีย์  1 พฤศจิกายน 2545  - 10 มกราคม 2546
      ราคาชุดละ 120 บาท (รวมค่าส่ง)

      ด้วยตนเอง    1 พฤศจิกายน 2545  - 19 มกราคม 2546  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00-16.00 น.)
      ราคาชุดละ 100 บาท

     การรับสมัคร
            ทางไปรษณีย์  1 พฤศจิกายน 2545  - 15 มกราคม 2546
            ด้วยตนเอง     4  - 19 มกราคม 2546

หมายเหตุ  กรณีติดต่อทางไปรษณีย์  การส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 400 บาท เป็นตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.สูงเนิน ในนาม
                    นางเรณู  ถนอมสิน
                    สถานฝึกอบรมและวิจัยอนามัยชนบท
                    30/1 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสูงเนิน
                    อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

19. หลักฐานประกอบการสมัคร
     19.1 ใบสมัครของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
     19.2  สำเนาใบประกาศนียบัตรตามข้อ 19.1
     19.3  สำเนาใบแสดงผลเรียน (Transcript)
     19.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
     19.5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)19.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
     หมายเหตุ
          สำเนาเอกสาร ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
          สำเนาหลักฐาน และเอกสารต่างๆ จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ    10   กุมภาพันธ์  2546
      สอบข้อเขียน    15   มีนาคม  2546
                               09.00-12.00 น.    ความรู้ทั่วไปและภาษาไทย
                               13.00-16.00 น.    วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
                            16 มีนาคม  2546
                               09.00-12.00 น.    การสาธารณสุขทั่วไป
                               13.00-16.00 น.    ภาษาอังกฤษ
      ประกาศผลการสอบข้อเขียน           4  เมษายน  2546

      สอบสัมภาษณ์ และตรวจเอกสารการตรวจร่างกาย   19  เมษายน 2546

      ประกาศผลการสอบคัดเลือก           25 เมษายน 2546

      รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ   10  พฤษภาคม 2546

      เปิดภาคการศึกษา     17 พฤษภาคม  2546